Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH

Niniejszy regulamin stosuje sido usług wiadczonych przez receptovo.pl

§1. DEFINICJE

1. Przez uyte w Regulaminie pojcia rozumie si:
a.
Usługi Telemedyczne – ambulatoryjne wiadczenia zdrowotne wykonywane przez wiadczeniodawcna rzecz Klienta na odległość, bez bezporedniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całoci nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocsystemów teleinformatycznych lub systemów łącznoci (odpowiednio w formie czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej, obsługiwanych za porednictwem Portalu lub telefonu);
b. Klient – osoba uprawniona do korzystania z Usług Telemedycznych, którmoe byosoba pełnoletnia, a take osoba niepełnoletnia lub nieposiadajca pełnej zdolnoci do czynnoci prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego;
c. Konsultant Medyczny - osoba fizyczna bdca podmiotem wykonujcym działalność lecznicz, zgodnie z przepisami ustawy o działalnoci leczniczej bdtewykonujca pracna rzecz podmiotu wykonujcego działalność lecznicz, wiadczcUsługi Telemedyczne; Konsultacji udzielają świadczezdrowotnych na podstawie Regulaminu;
d. Regulamin – niniejszy Regulamin;
e.
Świadczeniodawca Łukasz Mroziski prowadzcy działalność gospodarczpod firm: F.P.H.U. Curant Łukasz Mroziski z siedzibw Czstochowie przy ul. Zamoyskiego 30, NIP: 5732531886, REGON: 152125867 wpisanego do rejestru podmiotów wykonujcych działalność leczniczoraz Konsultanci Medyczni działajcy w ramach podpisanych umów;
f. Portal – platforma technologiczna i infrastruktura do łączenia Klientów z Konsultantami Medycznymi w czasie rzeczywistym poprzez transmisjstrumieniowwideo na ywi i/lub audio, a take telefonicznie lub przy pomocy innych technologii komunikacyjnych w celu uczestniczenia w usługach telemedycyny, która zapewnia równieinne rodzaje usług administracyjnych i informacji;
g.
E – recepta – recepta wydawana w postaci elektronicznej zgodnie z ustawz dnia 6 wrzenia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1977) oraz rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424);
h.
E – zwolnienie – zawiadczenie lekarskie stanowice o czasowej niezdolnoci do pracy wydawane w postaci elektronicznej, zgodnie z ustawz dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1133);
i. E – konsultacja – porada lekarska polegajca na telefonicznym kontakcie Konsultanta Medycznego z Klientem wraz z moliwociwystawienia recepty i skierowania.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin wiadczenia Usług Telemedycznych ustanawiany jest dla portalu receptovo.pl, dla Łukasz Mroziski prowadzcy działalność gospodarczpod firmF.P.H.U. Curant Łukasz Mroziski z siedzibw Czstochowie przy ul. Zamoyskiego 30, NIP: 5732531886, REGON: 152125867
2. Regulamin okrela sposób i warunki udzielania wiadczezdrowotnych przez podmiot wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym zatrudnione w nim lub współpracujce z nim osoby wykonujce zawody medyczne.
3. Do Regulaminu zastosowanie maj
w szczególnoci nastpujce akty prawne:
a. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
b. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
wiadczenie usług drogelektroniczn
c. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej
d. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
e. rozporz
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych), zwane w skrócie RODO
f. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Regulamin jest nieodp
łatnie udostpniany na stronie internetowej wiadczeniodawcy w sposób, który umoliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treci.
5. Akceptuj
c Regulamin, Klient uwzgldnia okoliczność, e Usługi wiadczone sza pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku podania numeru telefonu przez Klienta – równiekomunikacjtelefoniczn, prowadzonprzez wiadczeniodawcw celu realizacji Usługi Telemedycznej oraz w celu przekazywania informacji o zmianach Regulaminu.
6. W przypadku gwa
łtownego pogorszenia sistanu zdrowia lub samopoczucia, Klient powinien niezwłocznie skontaktowasiz numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udasido najbliszej placówki słuby zdrowia.
7. Je
li połączenie z Konsultantem Medycznym nie jest moliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Klienta pogarsza si, Klient powinien niezwłocznie zasignąć pomocy w placówce słuby zdrowia.
8. Kontakt lub próba kontaktu z Konsultantem Medycznym nie mog
opónialub zastpiwykonywania działawskazanych w pkt. 6 i 7.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie maj
przepisy prawa powszechnie obowizujcego.

§2a.

1. Klient jest obowizany do posługiwania siswoimi, prawdziwymi danymi osobowymi. Wykorzystanie danych innej osoby lub danych nieprawdziwych powodowabdzie odpowiedzialność karnoraz cywilnosoby, która posługuje sitymi danymi.
2. W przypadku naruszenia ust. 1 niniejszego paragrafu us
ługa medyczna zostanie zamknita, a rodki za jej zlecenie nie zostanzwrócone.

§3.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH

1. Usługi telemedyczne oferowane przez wiadczeniodawcprzy uyciu Portalu obejmujudzielanie wiadcze, których charakter oraz specyfika pozwala przyjąć, e zgodnie z aktualnwiedzmedyczni stanem zdrowia Klienta mogone byudzielane na odległość. W szczególnoci sto konsultacje medyczne, wystawianie e-recept, e-zwolnieoraz usługi telemedycyny w zakresie wybranych schorze.
2. Usługi telemedyczne oferowane przez Świadczeniodawcę przy użyciu Portalu obejmują w szczególności udzielanie świadczeń z następującego zakresu:
a. Podstawowa Opieka Zdrowotna,
b. Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
3. Usługi telemedyczne są udzielane przez Konsultantów Medycznych posiadających specjalizacje zgodne z wymaganiami wykonywanego zawodu lub będących w trakcie specjalizacji.
4. Świadczeniodawca świadczy Usługi Telemedyczne drogą elektroniczną Klientom, zgodnie z Regulaminem w godzinach od 8 do 20 przez 7 dni w tygodniu. Jednocześnie wskazać należy, że wszelkie zamówienia złożone po godzinach świadczenia usług będą obsługiwane zgodnie z kolejnością wpływu dnia następnego. Czas realizacji usług wynosi od 15 do 120 minut od momentu prawidłowego wypełnienia formularza oraz zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Świadczeniodawcy. Z uwagi na siłę wyższą (wojna/epidemia/kataklizm/awaria techniczna) czas realizacji usług może być wydłużony do 14 godzin.
5. Komunikacja Klienta z Konsultantem Medycznym może przebiegać w zależności od decyzji Konsultanta Medycznego w formie
a. czatu – wymiany krótkich wiadomości tekstowych za pośrednictwem Portalu
b. telekonferencji – przekazu audio za pośrednictwem telefonu;
c. wideokonferencji – przekazu audiowizualnego za pośrednictwem telefonu lub Portalu.
6. Świadczeniodawca udostępnia Klientowi na Portalu jego dokumentację medyczną, w tym w szczególności w zakresie co najmniej: historii udzielonych konsultacji, zaleceń pokontrolnych, zaleceń pokonsultacyjnych, dokumentów udostępnionych przez Klienta.
7. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza uprawniony Konsultant Medyczny w ramach Usługi Telemedycznej może wystawić e-receptę lub e-zwolnienie.
8. Wystawienie recepty może wymagać przedłożenia Konsultantowi Medycznemu przez Klienta dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę m.in.:
a. kartę wypisu ze szpitala
b. dokumentacje medyczną
c. wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych.
9. Konsultant Medyczny w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.
10. Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
11. Konsultacja może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Klienta, dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków, czy predyspozycji genetycznych.
12. Klient zobowiązuje się przekazać Konsultantowi Medycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usług Telemedycznych, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne.
13. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi Telemedycznej.
14. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do odmowy Usługi Telemedycznej w przypadku wulgarnego komunikowania się lub innego rażąco konfliktowego zachowania ze strony Klienta lub podejrzenia przekazywania przez Klienta nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, a także w przypadku utraty zaufania lub obiektywizmu terapeutyczno – leczniczego do Klienta.
15. Jeżeli Konsultant Medyczny ma wątpliwości co do zasadności wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia, to może odmówić jej wystawienia. Wątpliwości te mogą dotyczyć natury medycznej, przeciwskazań, błędów w wypełnionej ankiecie lub braku wyraźnych wskazań do leczenia. W takim przypadku środki nie podlegają zwrotowi za dokonaną konsultacje medyczną.
16. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionej usługi telemedycznej, odstąpienie od umowy możliwe jest tylko przed realizacją zlecenia, czyli przed zaksięgowaniem się wpłaty w systemie płatności Receptovo.
17. W przypadku konieczności wydania recepty na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 Konsultant medyczny jest obowiązany do weryfikacji za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234), lub po zebraniu wywiadu od pacjenta, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii. W związku z powyższym Klient obowiązany jest do udzielenia informacji w tym zakresie lub udostępnić dane niezbędne do przeprowadzenia wyżej wskazanej weryfikacji.
18. Wystawienie recepty bez dokonania badania pacjenta na preparat zawierajacy środek odurzający grypy I-N lub II-N, substancje psychotropową grupu II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 może być wystawiona, jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej niż 3 miesiące.
19. W przypadkach określonych w ust. 17 oraz 18 niniejszego paragrafu Konsultant Medyczny kontaktuje się z Klientem za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Brak nawiązania kontaktu przez Klienta po trzykrotnych próbach kontaktu ze strony Konsultanta Medycznego oznacza brak możliwości wystawienia recepty na wyżej wskazane produkty lecznicze.

§3a E-recepta

1. E – recepta moe bywystawiona przez Konsultanta Medycznego po przeprowadzonej konsultacji medycznej. wiadczeniodawca w ramach wiadczenia usług telemedycznych nie wystawia recept na leki refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. E – recepta mo
e zostawydana jako wydruk informacyjny lub tezapisana na Internetowym Koncie Pacjenta. Informacje na temat moliwoci załoenia Internetowego Konta Pacjenta oraz jego funkcjonalnoci znajdujsina stronie internetowej: https:// pacjent.gov.pl/internetowe- konto-pacjenta.
3. W przypadku wydania wydruku informacyjnego, e-recepta moe zostawydana za dodatkowopłatobejmujckoszty wysyłki oraz koszty przygotowania wydruku do wysłania przesyłkpoleconna adres wskazany przez Klienta. Moliwe jest równieprzesłanie za porednictwem Portalu, a w przypadku takiej woli Klienta – take pocztelektronicznlub sms „kodu” dostpu, dziki któremu moliwe bdzie zrealizowane e- recepty w aptece ogólnodostpnej.
4. wiadczeniodawca moe odmówiwydania e-recepty w przypadku, gdy istniejjakiekolwiek przeciwskazania lekarskie w tym zakresie lub tew przypadku podejrzenia, e Klient przekazał nieprawdziwe lub nierzetelne informacje.
5.
wiadczeniodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wystawiania leków takich jak: testosteron, marihuana medyczna, leki o działaniu narkotycznym, oraz inne leki psychoaktywne. W przypadku wnioskowania o takie produkty lecznicze nie przysługuje Klientowi zwrot rodków za wykonanusługtelemedyczn.
6. Przepisanie antykoncepcji hormonalnej lub tabletki „dziepo” jest moliwe tylko dla osób pełnoletnich.
7. W przypadku konieczności przesłania dodatkowej dokumentacji medycznej Klient ma obowiązek dostarczenia jej w ciągu 24 godzin od przekazania takiej informacji przez Konsultanta Medycznego. Jeżeli Klient nie dostarczy w określonym czasie wskazanej dokumentacji to usługa nie będzie mogła być zrealizowana a środki za usługę nie zostaną zwrócone.

§3b E-zwolnienia

1. W przypadku wskazamedycznych wiadczeniodawca moe wystawie-zwolnienie.
2. E- zwolnienie wystawiane jest w formie elektronicznej i automatycznie przesy
łane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu Zakładu UbezpieczeSpołecznych.
3. Istnieje mo
liwość wysłania papierowego zwolnienia w przypadku gdy płatnik składek nie posiada profilu na platformie PUE. W takim przypadku Klienta obciążajkoszty wysyłki.
4. Je
eli Konsultant Medyczny posiada wtpliwoci co do stanu zdrowia lub danych podanych przez pacjenta, to Konsultant Medyczny moe odmówiwykonania usługi telemedycznej po trzech bezskutecznych próbach nawizania kontaktu telefonicznego na podany nr w formularzu przez pacjenta lub jego opiekuna prawnego. W takiej sytuacji nie przysługuje pacjentowi zwrot wniesionej opłaty.
5. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, w tym zwolnień lekarskich wystawianych wstecz regulują przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: u.ś.p.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.


§3c. E-konsultacja

1. E-konsultacja odbywa sijedynie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
2. Klient zamawiaj
c e-konsulacje jest obowizany do:
a) przed
łoenia posiadanej dokumentacji medycznej dotyczcej problemu zdrowotnego obejmujcego e-konsultacje,
b) wype
łnienia ankiety medycznej.
3. Kontakt z Konsultantem Medycznym odbywa si
w 2 – godzinowym przedziale czasowym, w trakcie, którego Usługa Medyczna ma zostawykonana, jednak nie dłuszym ni14 godzin od czasu uiszczenia opłaty.
4. Konsultant Medyczny kontaktuje si
telefonicznie z Klientem, omawia zgłoszony problem, wskazuje moliwe sposoby leczenia, a w razie potrzeby wystawia skierowania oraz e-recept.
5. E-konsultacje uznaje si
za wykonan, w przypadku podjcia przez Konsultanta Medycznego trzykrotnej próby kontaktu z Klientem we wskazanym przez niego dniu i przedziale czasowym.
6. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta tego wymaga Konsultant Medyczny mo
e zaleciosobiste badanie u lekarza lub innej osoby wykonujacej zawód medyczny a take odmówiprzeprowadzenia badania za pomocą środków porozumiewania sina odległość.

§4.
WYMOGI TECHNICZNE

1. Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia nastpujcych wymagatechnicznych, niezbdnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Świadczeniodawca:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym MS Windows, Mac OS, Android itp.
b. zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej
c. aktywny adres email
d. telefon komórkowy
2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi Telemedycznej, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań, określonych w Regulaminie.

§5.
POBIERANIE OPŁAT ZA USŁUGI TELEMEDYCZNE

1. Cennik aktualnych opłat za Usługi Telemedyczne jest udostpniany na stronie internetowej www.receptovo.pl
2. Wszelkie ceny zamieszczone na stronie internetowej stanowiceny brutto, wyraone w złotych polskich (PLN).
3. Wszelkie płatnoci dokonywane na rzecz wiadczeniodawcy w zwizku z udzielaniem Usług Telemedycznych odbywajsiza porednictwem systemu płatnoci internetowych. 4. Za datzapłaty uznaje sidatuznania rachunku bankowego wiadczeniodawcy.
5. Wszelkie zwroty p
łatnoci na rzecz Klienta dokonywane sza porednictwem systemu płatnoci internetowych.
6. wiadczeniodawca nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatnoci, stojcych po stronie systemu płatnoci internetowej lub banku.

§6. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania zapyta, uwag i reklamacji w zwizku ze wiadczeniem Usług Telemedycznych.
2. Tre
ść reklamacji powinna zawieraco najmniej:
a. dane pozwalaj
ce na identyfikacje Klienta: imii nazwisko, PESEL, adres email lub adres korespondencyjny, na który ma bywysłana odpowied,
b. okrelenie przedmiotu reklamacji
c. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia
wiadczcego o nienaleytym wykonaniu Usługi Telemedycznej.
3. Reklamacje nale
y kierowana:
a. adres e-mail
: reklamacje@receptovo.pl
4. Rozpatrzenie zapyta, uwag i reklamacji, dotyczcych działania Portalu i zwizanych z nimi kwestii technicznych nastpuje w najszybszym moliwym terminie, nie póniej jednak niw terminie 14 dni roboczych.
5. Odpowied
na reklamacjzostanie wysłana pocztelektronicznlub na wniosek klienta na adres korespondencyjny.

§7.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient ma prawo dostpu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunicia, z zastrzeeniem powszechnie obowizujcych przepisów prawa regulujcych zasady przechowywania dokumentacji medycznej i danych medycznych.
2.
wiadczeniodawca zabezpiecza wiadczenie Usług Telemedycznych oraz transfer danych przed dostpem osób trzecich zgodnie z obowizujcymi przepisami, wymaganiami przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.
3. Administratorem danych osobowych Klienta zamieszczonych w Portalu niezbdnych do wiadczenia Usługi Telemedycznej, jest wiadczeniodawca Łukasz Mroziski prowadzcy działalność gospodarczpod firmF.P.H.U. Curant Łukasz Mroziski z siedzibw Czstochowie przy ul. Zamoyskiego 30, NIP: 5732531886, REGON: 152125867 email: iod.receptovo@gmail.com
4. Dane osobowe sprzetwarzane w celu wiadczenia Usługi Telemedycznej zgodnie z Regulaminem.
5. Dane osobowe, w tym dane wra
liwe o stanie zdrowia Klienta, bdprzetwarzane zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w szczególnoci ustawy o RODO i ustawy o wiadczeniu usług drogelektroniczn.
6. Podanie danych osobowych przez Klienta wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zapodanie numeru telefonu jest niezbdne do komunikacji przy uyciu łącza telefonicznego.
7. Klient, je
li przepisy prawa, m.in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazujinaczej, ma prawo:
a. dostpu do swoich danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajd
przesłanki z art. 21 RODO
c. cofni
cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnicie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem, jednake uniemoliwi wiadczenie przez nas usług,
d. przenoszenia danych
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
f. usuni
cia swoich danych osobowych
g. sprostowania swoich danych osobowych
8. W celu wykonania powy
szych uprawnienaley skontaktowasize wiadczeniodawcpoprzez e-mail na adres iod.receptovo@gmail.com lub poprzez poczttradycyjnpiszc na adres wiadczeniodawcy.
9. Klientowi przys
ługuje równieprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe Klienta nie podlegaj
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowizujce przepisy. W zakresie nim nieuregulowanym zastosowanie majpowszechnie obowizujce przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku transgranicznych
wiadczezdrowotnych wiadczeniodawca udziela wiadczezdrowotnych zgodnie z polskim porzdkiem prawnym, chyba e co innego wynika z zawartych umów, prawa krajowego pastwa obcego lub umów midzynarodowych.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu udostępniane są na stronie internetowej www.receptovo.pl
4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowanie niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Świadczeniodawcy.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.08.2023 r.