Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Administrator Danych Osobowych

Uprzejmie  informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Mroziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. Curant Łukasz Mroziński z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zamoyskiego 30, NIP: 5732531886, REGON: 152125867 wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000251147, zwany dalej Administratorem. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.receptovo@gmail.com.

 II. Zasady

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uzyskanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z prawem w różnych celach. Poniżej wskazane są cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

 • imię
 • nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu
 • adres / adres do korespondencji
 • NIP – (w przypadku prośby o wystawienie faktury)
 • PESEL
 • NIP pracodawcy
 • dane dotyczące zdrowia

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalszej części Polityki prywatności RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa, a zatem aby należycie wykonać umowę podanie danych jest obowiązkowe. 

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to wówczas uznaje się, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas   w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

W celu rozpatrzenia zapytania o aktualną ofertę Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwa, a zatem, aby należycie wykonać umowę podanie danych jest obowiązkowe. 

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to wówczas uznaje się, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODOW przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas   w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer zlecenia/umowy
 • adres zamieszkania – jeżeli następuje zwrot pieniędzy
 • numer rachunku bankowego – jeżeli następuje zwrot pieniędzy

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż są konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Bez podania wyżej wskazanych danych rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, a zatem aby rozpoznać reklamacje podanie danych jest obowiązkowe. 
Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to uznaje się, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

W celu udzielania odpowiedzi na skierowane pytania Administrator przetwarza:

 • imię i nazwisko (jeśli podane)
 • e-mail
 • numer telefonu (jeśli podany)

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych.  Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przed uzyskaniem odpowiedzi spowoduje, że nie będę mogła udzielić odpowiedzi na zapytanie.
W celu wystawiania faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego takich jak np. przechowywanie dokumentacji przetwarzane są takie dane osobowe jak:
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres zamieszkania lub siedziby
 • numer NIP

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim z mocy prawa obowiązków. Podanie wyżej wskazanych danych jest obowiązkowe   z uwagi na konieczność realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. w związku z realizacją prawa przysługujących podmiotom danych:
 • imię i nazwisko
 • e-mail

Z uwagi na to, że przepisy RODO nakładają na Administratora określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim z mocy prawa obowiązków oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. np. posiadanie informacji na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (jeśli podany)
 • PESEL (jeśli podany)
 • e-mail
 • numer zlecenia
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami zarówno klientów, jak i osób trzecich.
W celu wykorzystania cookies na stronie internetowej Administrator przetwarza tekstowe informacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody tj. udzielenie jej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies.

W celu wysyłania realizowania usługi (subskrypcji) newslettera Administrator przetwarza takie dane jak:

 • adres email

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Zapis do newslettera jest dobrowolny i każdej chwili mogą się Państwo wypisać z tej subskrypcji.

IV. Cookies

1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na telefonie, tablecie, komputerze lub też innym urządzeniu, z którego korzystamy przy wejściu na stronę. Mogą być one odczytane przez system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator np. Facebook, Google, Instagram.

2. Pliki cookies wykorzystane są w celu:

a) prawidłowego działania strony internetowej,

b) optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

c) tworzenia statystyk.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w takie sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszaniu w urządzeniu.

V. Uprawnienia podmiotów danych

 

1. Administrator wskazuje, że posiada Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych – jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Państwa dane były nadal przetwarzane,

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją,

f) przenoszenia danych osobowych

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

2. Prawa wskazane w ust. 1lit. od a do g realizuje się poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem maila: iod.receptovo@gmail.com

3. Wskazać należy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach można zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Odmowa może nastąpić jedynie po szczegółowej i wnikliwej analizie zgłoszonego żądania i tylko wówczas, gdy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi taka odmowa jest konieczna.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego i śledzi ruch tych Użytkowników na jego stronie internetowej, a następnie wykorzystuje te informacje m.in. w celu optymalizacji witryny internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności.

Administrator profiluje dane Użytkowników jego serwisu internetowego przy użyciu następujących narzędzi:

 • usługi Google Ads,
 • usługi Google Analytics
 • usługi Facebook Ads

A. Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Ads

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google Ads następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy.

Oba te narzędzia pozwalają skierować Administratorowi przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili jego witrynę lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia strony Administratora.

Administrator przedstawia poniżej szczegółowy opis działania narzędzi użyciu Google Ads, takich jak Remarketing  i Podobni odbiorcy.

B. Opis sposobu wykorzystania remarketingu lub funkcji Podobni odbiorcy w reklamach online Administratora.

Administrator wykorzystuje narzędzia remarketingu po to, aby śledzić ruchy Użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionych przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której Użytkownicy Ci poszukiwali na stronie internetowej Administratora. Dzięki temu Administrator może również przekazywać takim Użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach, czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi Użytkownik był wcześniej zainteresowany.

Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały witryny internetowej Administratora, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy witrynę internetową Administratora przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje po kątem podobieństwa do użytkowników Administratora. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową Administratora, może być przez Google wysyłana reklama Administratora, a to na jego wyraźne, oddzielne zlecenie.


C. Informacja o tym, jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają reklamy Administratora w Internecie.

Reklamy Administratora są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google Ads.

VII. Odbiorcy danych

Administrator w prowadzonej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co może związać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Z uwagi na powyższe Państwa dane osobowe mogą być przekazane firmie księgowej, bankom, operatorom pocztowym, partnerom świadczący usługi techniczne (np. informatyczne), partnerom świadczącym usługi marketingowe, dostawcom płatności oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

  

VIII. Okres przetwarzania danych


1.Pani/Pana dane są przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć określony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe są nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W przypadku gdy na Państwa danych osobowych Administrator nie wykonuje żadnej innej operacji niż przechowywanie to do momentu trwałego ich usunięcia lub zniszczenia są one zabezpieczone zgodnie z wewnętrznymi procedurami, tak aby zapewniać im odpowiednią ochronę.

3. Poniżej wskazuję, poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:

a) przez okres trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,

b) 3 lata lub 7 lat -  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

c) 5 lat – w odniesieniu dodanych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym przepisów prawa podatkowego,

e) do czasu cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody w tym w przypadku subskrypcji newslettera

f) 20 lat -  w przypadku dokumentacji medycznej.

IX. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem zastosowanie mają obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zastrzegam prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, a także ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności Administrator poinformuje na stronie internetowej www.receptovo.pl w sposób widoczny i zrozumiały.

4. W serwisie mogą się pojawiać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żadnej sposób przez niego nadzorowane. Takie strony powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 18.07.2022 r.