Regulamin świadczenia usług telemedycznych

Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych przez receptovo.pl

 

§1.

DEFINICJE

1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
a. Usługi Telemedyczne – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz Klienta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio w formie czatu, wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej, obsługiwanych za pośrednictwem Portalu lub telefonu);
b. Klient – osoba uprawniona do korzystania z Usług Telemedycznych, którą może być osoba pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego;
c. Konsultant Medyczny - osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej bądź też wykonująca pracę na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, świadczącą Usługi Telemedyczne; Konsultacji udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie Regulaminu;
d. Regulamin – niniejszy Regulamin;
e. Świadczeniodawca – Łukasz Mroziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: F.P.H.U. Curant Łukasz Mroziński z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zamoyskiego 30, NIP: 5732531886, REGON: 152125867 wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz Konsultanci Medyczni działający w ramach podpisanych umów;
f. Portal – platforma technologiczna i infrastruktura do łączenia Klientów z Konsultantami Medycznymi w czasie rzeczywistym poprzez transmisję strumieniową wideo na żywi i/lub audio, a także telefonicznie lub przy pomocy innych technologii komunikacyjnych w celu uczestniczenia w usługach telemedycyny, która zapewnia również inne rodzaje usług administracyjnych i informacji;
g. E – recepta – recepta wydawana w postaci elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1977) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424);
h. E – zwolnienie – zaświadczenie lekarskie stanowiące o czasowej niezdolności do pracy wydawane w postaci elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1133);
i. E – konsultacja – porada lekarska polegająca na telefonicznym kontakcie Konsultanta Medycznego z Klientem wraz z możliwością wystawienia recepty i skierowania.

§2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Świadczenia Usług Telemedycznych ustanawiany jest dla portalu receptovo.pl, dla Łukasz Mroziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. Curant Łukasz Mroziński z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zamoyskiego 30, NIP: 5732531886, REGON: 152125867
2. Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.
3. Do Regulaminu zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:
a. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
b. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. świadczenie usług drogą elektroniczną
c. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
d. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
e. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie RODO
f. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Świadczeniodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
5. Akceptując Regulamin, Klient uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku podania numeru telefonu przez Klienta – również komunikacją telefoniczną, prowadzoną przez Świadczeniodawcę w celu realizacji Usługi Telemedycznej oraz w celu przekazywania informacji o zmianach Regulaminu.

6. Organizator jest prywatnym podmiotem medycznym. W związku z tym Pacjent akceptuje, że udzielane świadczenia odbywają się w ramach prywatnej opieki medycznej.
7. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
8. Jeśli połączenie z Konsultantem Medycznym nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Klienta pogarsza się, Klient powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
9. Kontakt lub próba kontaktu z Konsultantem Medycznym nie mogą opóźniać lub zastąpić wykonywania działań wskazanych w pkt. 6 i 7.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§2a.

1. Klient jest obowiązany do posługiwania się swoimi, prawdziwymi danymi osobowymi. Wykorzystanie danych innej osoby lub danych nieprawdziwych powodować będzie odpowiedzialność karną oraz cywilną osoby, która posługuje się tymi danymi.
2. W przypadku naruszenia ust. 1 niniejszego paragrafu usługa medyczna zostanie zamknięta, a środki za jej zlecenie nie zostaną zwrócone.

§3.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TELEMEDYCZNYCH

1.Usługi telemedyczne oferowane przez Świadczeniodawcę przy użyciu Portalu obejmują udzielanie świadczeń, których charakter oraz specyfika pozwala przyjąć, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i stanem zdrowia Klienta mogą one być udzielane na odległość. W szczególności są to konsultacje medyczne, wystawianie e-recept, e-zwolnień oraz usługi telemedycyny w zakresie wybranych schorzeń.
2. Usługi telemedyczne oferowane przez Świadczeniodawcę przy użyciu Portalu obejmują w szczególności udzielanie świadczeń z następującego zakresu:
a. Podstawowa Opieka Zdrowotna,
b. Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
3. Usługi telemedyczne są udzielane przez Konsultantów Medycznych posiadających specjalizacje zgodne z wymaganiami wykonywanego zawodu lub będących w trakcie specjalizacji.
4. Świadczeniodawca świadczy Usługi Telemedyczne drogą elektroniczną Klientom, zgodnie z Regulaminem w godzinach od 8 do 20 przez 7 dni w tygodniu. Jednocześnie wskazać należy, że wszelkie zamówienia złożone po godzinach świadczenia usług będą obsługiwane zgodnie z kolejnością wpływu dnia następnego. Czas realizacji usług wynosi od 15 do 24 godzin od momentu prawidłowego wypełnienia formularza oraz zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Świadczeniodawcy.                                
         

5. Komunikacja Klienta z Konsultantem Medycznym przebiega w zależności od decyzji Konsultanta Medycznego w formie:
a. czatu – wymiany krótkich wiadomości tekstowych za pośrednictwem Portalu lub telefonu;
b. telekonferencji – przekazu audio za pośrednictwem telefonu;
c. wideokonferencji – przekazu audiowizualnego za pośrednictwem telefonu lub Portalu              

z zastrzeżeniem §3a ust. 1.                                                                                                           

6. Świadczeniodawca udostępnia Klientowi na Portalu jego dokumentację medyczną, w tym w szczególności w zakresie co najmniej: historii udzielonych konsultacji, zaleceń pokontrolnych, zaleceń pokonsultacyjnych, dokumentów udostępnionych przez Klienta.
7. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza uprawniony Konsultant Medyczny w ramach Usługi Telemedycznej może wystawić e-receptę lub e-zwolnienie.
8. Wystawienie recepty może wymagać przedłożenia Konsultantowi Medycznemu przez Klienta dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę m.in.:
a. kartę wypisu ze szpitala
b. dokumentacje medyczną
c. wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych.
9. Konsultant Medyczny w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.
10. Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
11. Konsultacja może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Klienta, dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków, czy predyspozycji genetycznych.
12. Klient zobowiązuje się przekazać Konsultantowi Medycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usług Telemedycznych, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne.
13. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi Telemedycznej.
14. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do odmowy Usługi Telemedycznej w przypadku wulgarnego komunikowania się lub innego rażąco konfliktowego zachowania ze strony Klienta lub podejrzenia przekazywania przez Klienta nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, a także w przypadku utraty zaufania lub obiektywizmu terapeutyczno – leczniczego do Klienta.
15. Jeżeli Konsultant Medyczny ma wątpliwości co do zasadności wystawienia e-recepty lub e-zwolnienia, to może odmówić jej wystawienia. Wątpliwości te mogą dotyczyć natury medycznej, prawnej, przeciwskazań, błędów w wypełnionej ankiecie lub braku wyraźnych wskazań do leczenia. W takim przypadku środki nie podlegają zwrotowi za dokonaną konsultacje medyczną.
16. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówionej usługi telemedycznej, odstąpienie od umowy możliwe jest tylko przed realizacją zlecenia, czyli przed zaksięgowaniem się wpłaty w systemie płatności Receptovo.
17. W przypadku konieczności wydania recepty na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 Konsultant medyczny jest obowiązany do weryfikacji za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234), lub/i po zebraniu wywiadu od pacjenta, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii. W związku z powyższym Klient obowiązany jest do udzielenia informacji w tym zakresie lub/i udostępnić dane niezbędne do przeprowadzenia wyżej wskazanej weryfikacji.
18. Wystawienie recepty bez dokonania badania pacjenta na preparat zawierający środek odurzający grypy I-N lub II-N, substancje psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 może być wystawiona, jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej niż 3 miesiące.
19. W przypadkach określonych w ust. 17 oraz 18 niniejszego paragrafu Konsultant Medyczny kontaktuje się z Klientem za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Brak nawiązania kontaktu przez Klienta po trzykrotnych próbach kontaktu ze strony Konsultanta Medycznego oznacza brak możliwości wystawienia recepty na wyżej wskazane produkty lecznicze.                                                                                                                 

20. W momencie podjęcia przez Konsultanta Medycznego kontaktu z Klientem poprzez czat (on – line), Klient otrzymuje wiadomość SMS lub email (na podane przez siebie dane kontaktowe) powiadomienie. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony Klienta, otrzymuje on jeszcze dwa dodatkowe powiadomienia tym samym kanałem komunikacyjnym. W przypadku dalszego braku kontaktu ze strony Klienta usługę uważa się za wykonaną.

§3a

E-recepta

1. E-recepta może być wystawiona przez Konsultanta Medycznego po przeprowadzeniu konsultacji medycznej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość wskazanych w §3 ust. 5 z tym, że wystawienie e-recepty może nastąpić w wyjątkowych w wypadkach związanych z kontynuacją leczenia jedynie na podstawie przesłanej przez Klienta dokumentacji medycznej. Wystawienie recepty na preparaty zawierające środek odurzający grupy I – N lub II – N, substancje psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 następuje zgodnie z zasadami wskazanymi w §3 ust. 17 – 19 niniejszego Regulaminu.                                                              

2. E – recepta może być wystawiona przez Konsultanta Medycznego po przeprowadzonej konsultacji medycznej. Świadczeniodawca w ramach świadczenia usług telemedycznych nie wystawia recept na leki refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
3. E – recepta może zostać wydana jako wydruk informacyjny lub też zapisana na Internetowym Koncie Pacjenta. Informacje na temat możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta oraz jego funkcjonalności znajdują się na stronie internetowej: https:// pacjent.gov.pl/internetowe- konto-pacjenta.
4. W przypadku wydania wydruku informacyjnego, e-recepta może zostać wydana za dodatkową opłatą obejmującą koszty wysyłki oraz koszty przygotowania wydruku do wysłania przesyłką poleconą na adres wskazany przez Klienta. Możliwe jest również przesłanie za pośrednictwem Portalu, a w przypadku takiej woli Klienta – także pocztą elektroniczną lub sms „kodu” dostępu, dzięki któremu możliwe będzie zrealizowane e- recepty w aptece ogólnodostępnej.
5. Świadczeniodawca może odmówić wydania e-recepty w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek przeciwskazania lekarskie w tym zakresie lub też w przypadku podejrzenia, że Klient przekazał nieprawdziwe lub nierzetelne informacje.
6. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wystawiania leków takich jak: testosteron, marihuana medyczna, leki o działaniu narkotycznym, oraz inne leki psychoaktywne. W przypadku wnioskowania o takie produkty lecznicze nie przysługuje Klientowi zwrot środków za wykonaną usługę telemedyczną.
7. Przepisanie antykoncepcji hormonalnej lub tabletki „dzień po” jest możliwe tylko dla osób pełnoletnich.
8. W przypadku konieczności przesłania dodatkowej dokumentacji medycznej Klient ma obowiązek dostarczenia jej w ciągu 24 godzin od przekazania takiej informacji przez Konsultanta Medycznego. Jeżeli Klient nie dostarczy w określonym czasie wskazanej dokumentacji to usługa nie będzie mogła być zrealizowana a środki za usługę nie zostaną zwrócone.

§3b

E-zwolnienia

1. W przypadku wskazań medycznych Świadczeniodawca może wystawić e-zwolnienie.
2. E- zwolnienie wystawiane jest w formie elektronicznej i automatycznie przesyłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Istnieje możliwość wysłania papierowego zwolnienia w przypadku gdy płatnik składek nie posiada profilu na platformie PUE. W takim przypadku Klienta obciążają koszty wysyłki.
4. Jeżeli Konsultant Medyczny posiada wątpliwości co do stanu zdrowia lub danych podanych przez pacjenta, to Konsultant Medyczny może odmówić wykonania usługi telemedycznej oraz po trzech bezskutecznych próbach nawiązania kontaktu telefonicznego na podany nr w formularzu przez pacjenta lub jego opiekuna prawnego. W takiej sytuacji nie przysługuje pacjentowi zwrot wniesionej opłaty.
5. Zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich, w tym zwolnień lekarskich wystawianych wstecz regulują przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: u.ś.p.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.

§3c.

E-konsultacja

1. E-konsultacja odbywa się jedynie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
2. Klient zamawiając e-konsultacje jest obowiązany do:
a) przedłożenia posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej problemu zdrowotnego obejmującego e-konsultacje,
b) wypełnienia ankiety medycznej.
3. Kontakt z Konsultantem Medycznym odbywa się w 2 – godzinowym przedziale czasowym, w trakcie, którego Usługa Medyczna ma zostać wykonana, jednak nie dłuższym niż 14 godzin od czasu uiszczenia opłaty.
4. Konsultant Medyczny kontaktuje się telefonicznie z Klientem, omawia zgłoszony problem, wskazuje możliwe sposoby leczenia, a w razie potrzeby wystawia skierowania oraz e-receptę.
5. E-konsultacje uznaje się za wykonaną, w przypadku podjęcia przez Konsultanta Medycznego trzykrotnej próby kontaktu z Klientem we wskazanym przez niego dniu i przedziale czasowym.
6. W przypadku gdy stan zdrowia Klienta tego wymaga Konsultant Medyczny może zalecić osobiste badanie u lekarza lub innej osoby wykonujacej zawód medyczny a także odmówić przeprowadzenia badania za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§4.

WYMOGI TECHNICZNE

1. Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Świadczeniodawca:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym MS Windows, Mac OS, Android itp.
b. zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej
c. aktywny adres email
d. telefon komórkowy
2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi Telemedycznej, wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań, określonych w Regulaminie.

§5.

POBIERANIE OPŁAT ZA USŁUGI TELEMEDYCZNE

 

1. Cennik aktualnych opłat za Usługi Telemedyczne jest udostępniany na stronie internetowej www.receptovo.pl
2. Wszelkie ceny zamieszczone na stronie internetowej stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN).
3. Wszelkie płatności dokonywane na rzecz Świadczeniodawcy w związku z udzielaniem Usług Telemedycznych odbywają się za pośrednictwem systemu płatności internetowych. 4. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Świadczeniodawcy.
5. Wszelkie zwroty płatności na rzecz Klienta dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności internetowych.
6. Świadczeniodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności, stojących po stronie systemu płatności internetowej lub banku.

§6.

REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług Telemedycznych.
2. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:
a. dane pozwalające na identyfikacje Klienta: imię i nazwisko, PESEL, adres email lub adres korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź,
b. określenie przedmiotu reklamacji
c. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Telemedycznej.
3. Reklamacje należy kierować na:
a. adres e-mail: reklamacje@receptovo.pl
4. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących działania Portalu i związanych z nimi kwestii technicznych następuje w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną lub na wniosek klienta na adres korespondencyjny.

§7.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady przechowywania dokumentacji medycznej i danych medycznych.
2. Świadczeniodawca zabezpiecza świadczenie Usług Telemedycznych oraz transfer danych przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.
3. Administratorem danych osobowych Klienta zamieszczonych w Portalu niezbędnych do świadczenia Usługi Telemedycznej, jest Świadczeniodawca Łukasz Mroziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. Curant Łukasz Mroziński z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zamoyskiego 30, NIP: 5732531886, REGON: 152125867 email: iod.receptovo@gmail.com
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usługi Telemedycznej zgodnie z Regulaminem.
5. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia Klienta, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o RODO i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. Podanie danych osobowych przez Klienta wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zaś podanie numeru telefonu jest niezbędne do komunikacji przy użyciu łącza telefonicznego.
7. Klient, jeśli przepisy prawa, m.in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO
c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
d. przenoszenia danych
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
f. usunięcia swoich danych osobowych
g. sprostowania swoich danych osobowych
8. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się ze Świadczeniodawcą poprzez e-mail na adres iod.receptovo@gmail.com lub poprzez pocztę tradycyjną pisząc na adres Świadczeniodawcy.
9. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. W zakresie nim nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. W przypadku transgranicznych świadczeń zdrowotnych Świadczeniodawca udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z polskim porządkiem prawnym, chyba że co innego wynika z zawartych umów, prawa krajowego państwa obcego lub umów międzynarodowych.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu udostępniane są na stronie internetowej www.receptovo.pl
4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowanie niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Świadczeniodawcy.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16.01.2024 r.