Regulamin organizacyjny


Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych przez receptovo.pl

Podstawy prawne funkcjonowania

§1.

1.Niniejszy Regulamin Organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod firmą: Łukasz Mroziński prowadząc działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U. Curant Łukasz Mroziński z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zamoyskiego 30, NIP: 5732531886, REGON: 152125867 wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000251147 zwany dalej „Podmiotem leczniczym”.

2. Podmiot leczniczy działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:

a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

b. ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

c. ustawy z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

d. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

e. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakresie świadczenia usług telemedycznych w zakresie:

a. podstawowej opieki zdrowotnej

b. podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowie.

 

Postanowienia ogólne

§2.

 

Niniejszy regulamin określa:
a. cele i zadania Podmiotu Leczniczego,
b. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
c. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
d. prawa i obowiązki pacjenta,
e. wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

 

Cele i zadania

§3.

1. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności tj. świadczeń telemedycznych.

2. Świadczenia zdrowotne o których mowa powyżej obejmują w szczególności udzielanie konsultacji medycznych, wystawianie e-recept oraz e-zwolnień oraz usługi telemedycyny w zakresie wybranych schorzeń.

3. Celem Podmiotu leczniczego jest również promocja zdrowia, edukacja pacjentów, a także propagowanie zdrowego trybu życia.


Struktura organizacyjna zakładu leczniczego
§4.

1. Struktura zakładu leczniczego o nazwie Receptovo przedstawia się następująco: Poradnia lekarska - Telemedycyna.

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§5.

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

2. Świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów łączności lub systemów teleinformatycznych są udzielane w godzinach pracy Podmiotu leczniczego.

§6.

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem udostępnianej przez podmiot leczniczy platformy, służącej do udzielania świadczeń telemedycznych.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się na podstawie i zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telemedycznych.

3. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione przez Podmiot leczniczy lub z nim współpracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy o współpracę. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez inny podmiot leczniczy, na podstawie umowy zlecenia lub umowy współpracy pomiędzy tym podmiotem a Podmiotem leczniczym. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest każdorazowo miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielający tych świadczeń.

4. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, osoba wykonująca zawód medyczny skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu stawienia się pacjenta w odpowiednim podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest wskazane wskazaniami medycznymi.

§7.

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów zawieranych z Pacjentami na odległość w przypadku skorzystania przez nich z portalu udostępnianego przez Podmiot leczniczy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania świadczeń telemedycznych i dokonaniu zapłaty za wybrany rodzaj usługi.

2. Regulamin udzielania świadczeń telemedycznych udostępniany jest na stronie Podmiotu leczniczego www.receptovo.pl i każdy Pacjent ma obowiązek zaakceptować jego treść przed rozpoczęciem udzielania świadczeń.

3. Pacjent zostaje poinformowany o cenie i szczegółowym zakresie wybranego świadczenia zdrowotnego przed podjęciem decyzji o skorzystaniu ze świadczenia.

4. Podmiot leczniczy oraz osoby wykonujące zawód medyczny mają prawo do odmowy świadczenia usługi telemedycznej w przypadku wulgarnego komunikowania się lub innego rażąco konfliktowego zachowania ze strony pacjenta lub podejrzenia przekazywania przez Pacjenta nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji, a także w przypadku utraty zaufania lub obiektywizmu terapeutyczno-leczniczego przez świadczeniodawcę do Pacjenta, z zastrzeżeniem warunków, jakie powinny zostać spełnione w sytuacji odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§7a.

1. Płatności za usługi telemedyczne świadczone przez podmiot leczniczy odbywają się za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.

2. Cennik opłat za usługi telemedyczne udostępniony jest na stronie internetowej www.receptovo.pl

3. Warunkiem wykonania usługi telemedycznej jest wypełnienie udostępnionego formularza oraz uiszczenie opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.

4. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym podmiotu leczniczego dane wpisane w formularzu są przesyłane do Konsultanta Medycznego, który następnie udzieli świadczenia w ramach usługi telemedycznej.

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§8.

1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w jednostce zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Organizacja i zadania

§9.

1.Do zadań poradni lekarskiej Telemedycyna należy:          

udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny rodzinnej, orzekanie o stanie zdrowia w tym o czasowej niezdolności do pracy, wystawianie recept, oświata i promocja zdrowia.                                                                                                                                                                           

 

Sposób kierowania zakładem leczniczym 

§10.

1. Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące organizacji pracy i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy m.in.:

a. organizowanie i kierowanie pracą współpracowników,

b. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników.

Prawa i obowiązki pacjenta

§11.

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie Leczniczym pacjent ma prawo do:
a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
b. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
c. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
d. wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.

2. Do obowiązków pacjenta należy przestrzeganie:
a. regulaminów,
b. obowiązujących procedur,
c. zaleceń lekarza.

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie leczniczym ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika jednostki.
4. Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

§12.

1. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie wniosku pisemnego, ustnego lub przesłanego drogą elektroniczną, a także podmiotom uprawnionym z mocy przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:
a. wyłącznie do wglądu,
b. w postaci kserokopii,
c. w postaci odpisu,
d. w postaci uwierzytelnionej kserokopii,
e. przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail,
f. na elektronicznym nośniku danych.

3. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.

4. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:

a. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 12,47 zł,

b. jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,43 zł,

c. dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 2,49 zł.

5. Przed wydaniem dokumentacji medycznej weryfikowana jest tożsamość osoby wnioskującej o jej wydanie przy wykorzystaniu danych osobowych posiadanych przez podmiot medyczny celem potwierdzenia, czy osobą występującą o dokumentacje jest osobą upoważnioną.

 

Przepisy końcowe

§13.

1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o działalności leczniczej.

2. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu leczniczego i podmioty z nim współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz pacjentów oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu, przepisów prawa lub Regulaminu świadczenia usług telemedycznych.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Kierownika podmiotu leczniczego.